• info@vilkasmedia.fi
  • Kotimaiset turvalliset mediat
  • 100% kotimainen palvelu
  • info@vilkasmedia.fi
  • Kotimaiset turvalliset mediat
  • 100% kotimainen palvelu

Vilkas Median (Vilkas Group Oy) yleiset myyntiehdot

Näitä myyntiehtoja sovelletaan, kun mainostaja tai jokin muu mainonnan palveluyritys (jäljempänä Asiakas) ostaa mainontaa Vilkas Group Oy:ltä (jäljempänä Toimittaja) . Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja ostaessaan palveluja Toimittajalta .

Aineistot ja kampanja

Asiakas sitoutuu toimimaan Toimittajan aineisto- ja teknisen ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas toimittaa mainosmateriaalin Toimttajalle seitsemän päivän sisään palvelun ostamisesta.

Näyttötakuu

Toimittaja ei takaa myytäville verkko- ja mobiilimediakampanjoille näyttötakuuta. Myytävissä mediapaketeissa on tuotekuvauksen mukainen näyttömääräestimaatti, jonka puitteissa Toimittaja pyrkii kampanjat suorittamaan. Kampanjoissa on huomioitava mainonnan hinnan muutokset eri vuodenaikoina ja korkean sesongin aikana.

Asiakkaan vastuu mainosten sisällöstä ja mainosmateriaalista

Asiakkaan vastuulla on, että Toimittajalle välitettäväksi annettu mainosaineisto noudattaa voimassaolevia lakeja, viranomais- ja itsesääntelyohjeita sekä Vilkas Median antamia ohjeita. Vilkas Media voi ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen edelleen lähettämistä mainosverkostoon , jos se tulkitsee aineiston olevan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Asiakas vastaa aineiston omistus- ja käyttöoikeuksista sekä siitä, että kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta ei loukata mainosmateriaaleissa. Asiakas vastaa edellä mainittujen oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Asiakas vastaa siitä, että mainosmateriaalit ja mainosviestit noudattavat eettisen neuvoston laatimaa hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita. Mainoksissa ei suvaita syrjintää, kuten rotuun, kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen tai ikään perustuvaa syrjintää, eikä mainos saa loukata ihmisarvoa millään tavalla.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuuksia valvoa Asiakkaan jtoiminnan tai aineiston laillisuutta ja hyvän tavan mukaisuutta. Jos Toimittajalla kuitenkin on itse hankkimiensa tai kolmansilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että Asiakas on rikkonut näitä sopimusehtoja, Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Aineisto tai sen osa taikka lopettaa Palvelun tarjoaminen siltä osin kuin on tarpeen. Samaa sovelletaan viranomaisen antamaan Aineistoa tai sen osaa koskevaan poistomääräykseen, ellei tällaisesta määräyksestä muuta johdu.

Asiakas vastaa kaikista kuluista ja välittömistä vahingoista, joita Toimittajalle Asiakkaan sopimuksen vastaisista toimista aiheutuu.

Toimittaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

Vastuu virheistä

Kaikki hyväksytyt mainokset julkaistaan mainosverkostossa- Toimittaja ei ole vastuussa mainoksissa luvatuista eduista. Toimittajan vastuu virheistä rajoittuu enintään mediahintaan. Toimittaja ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei voida näyttää tuotannollisen tai muun toiminnallisen syyn vuoksi, lakot mukaan lukien.

Tietosuoja ja verkkokampanjoiden kohdentaminen

Mainostajan tulee noudattaa voimassaolevaa tietoyhteiskuntakaarta, henkilötietolakia sekä muuta sovellettavaa lainsäädäntöä mainoksessa ja sen kohdesivuilla sekä mainoksen kohdentamisessa.

Evästeet: Mainostajalla on lupa käyttää evästeitä tai muita vastaavanlaisia tunnistamistekniikoita kampanjansa mainosnäyttöjen, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseen ottaen huomioon evästeiden käytöstä laissa säädetyt informointivelvollisuus.

Kilpailijoiden mainonta

Mainostajan ja Mainostajan kilpailijan kampanjoita voidaan näyttää samanaikaisesti. Toimittaja ei anna ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista tai niiden ajankohdista.